Advokátní kancelář poskytuje služby v oblasti občanského, korporátního a trestního práva, a dále v oblasti ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace advokátní kanceláře ohledně ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

(1) Tyto informace advokátní kanceláře ohledně ochrany osobních údajů jsou určeny subjektům údajů, jejichž osobní údaje advokátní kancelář zpracovává v souvislosti s poskytováním právních služeb.

(2) Ochrana zpracovávaných osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „ Nařízení GDPR“) a obecně závaznými právními předpisy České republiky týkajícími se ochrany osobních údajů a/nebo přijatými v České republice za účelem adaptace Nařízení GDPR.

(3) Advokátní kancelář nakládá s osobními údaji subjektů údajů v souladu s Nařízením GDPR, a neposkytuje tyto osobní údaje žádné třetí osobě bez předchozího souhlasu subjektu údajů či případů, kdy ji k tomu opravňuje či jí tak ukládá právní předpis.

(4) Veškeré osobní údaje jsou advokátní kanceláří zpracovávány s úrovní zabezpečení odpovídající povaze konkrétních osobních údajů a jsou přístupné pouze v rámci advokátní kanceláře k tomu povolaným osobám, přičemž s konkrétními osobními údaji nakládá vždy výlučně osoba v daném případě k tomu v rámci advokátní kanceláře určená.

(5) Advokátní kancelář při své činnosti předpokládá, že veškeré osobní údaje jakéhokoliv subjektu údajů byly advokátní kanceláři sděleny v souladu s právními předpisy, a jsou pravdivé, úplné a aktuální.

(6) Advokátní kancelář ve vztahu k osobním údajům subjektů údajů zpracovávaných advokátní kanceláří v souvislosti s poskytováním právních služeb vystupuje v postavení správce osobních údajů.

 

II. Totožnost a kontaktní údaje správce

Mgr. Nikola Rovenská

se sídlem Brožíkova 1565/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01
IČ: 714 62 503
tel: +420 604 90 74 75
e – mail:  nrovenska@ak-rovenska.cz

 

III. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

(1) Advokátní kancelář zpracovává jakožto správce následující kategorie osobních údajů:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • rodné číslo
 • adresa pobytu
 • telefonní číslo
 • e – mailová adresa
 • IČ smluvního partnera, je-li tento fyzickou osobou
 • DIČ smluvního partnera, je-li tento fyzickou osobou
 • sídlo smluvního partnera, je-li tento fyzickou osobou
 • bankovní spojení

(2) Advokátní kancelář zpracovává jakožto správce tyto kategorie zvláštních osobních údajů:

 • osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů
 • údaje o zdravotním stavu

(3) Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje subjektů údajů výlučně v souvislosti s poskytováním právních služeb, přičemž se jedná v konkrétních případech o takové druhy osobních údajů, jejichž znalost je pro advokátní kancelář při poskytování právních služeb nezbytná.

 

IV. Účel zpracování osobních údajů, právní základ pro zpracování osobních údajů

(1) Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje výlučně za účelem:

 • poskytování právních služeb
 • plnění právních povinností stanovených správci zejména pracovněprávními, účetními a daňovými právními předpisy, trestními předpisy, zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, a stavovskými předpisy ČAK
 • pro uzavření a splnění smlouvy o poskytování právních služeb

(2) Za právní základ pro zpracování osobních údajů považuje organizace:

 • plnění právní povinnosti správce ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR
 • uzavření a splnění smlouvy ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR
 • souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR

(3) Organizace zpracovává osobní údaje zvláštní kategorie výlučně za účelem:

 • poskytování právních služeb
 • pro uzavření a splnění smlouvy o poskytování právních služeb

(4) Za právní základ pro zpracování osobních údajů zvláštní kategorie považuje organizace:

 • plnění právní povinnosti správce ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR
 • nezbytnost zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků dle ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. f) Nařízení GDPR

 

V. Doba zpracovávání osobních údajů, resp. kritéria použitá pro stanovení této doby

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu poskytování právních služeb a po ukončení poskytování právních služeb s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení GDPR.

 

VI. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má následující práva, jichž se může domáhat po advokátní kanceláři jakožto správci osobních údajů:

 • právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, ve smyslu čl. 15 Nařízení GDPR
 • žádat po advokátní kanceláři potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje, které se ho týkají, zpracovávány či nikoliv
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • právo na bezodkladnou opravu jakéhokoliv osobního údaje, který se ho týká a který je chybný nebo nepřesný, či doplnění jakéhokoliv osobního údaje, který je neúplný, ve smyslu čl. 16 Nařízení GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů, které se týkají subjektu údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů
  – osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  – subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  – subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  – osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  – osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
  – osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Nařízení GDPR.
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů

Advokátní kancelář má oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování.

 

VII. Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Advokátní kancelář tímto informuje každý subjekt údajů, že ve vztahu k subjektům údajů neprovádí automatizované rozhodování ani profilování ve smyslu ustanovení čl. 22 Nařízení GDPR.

 

IX. Příjemci osobních údajů

(1) Advokátní kancelář tímto informuje subjekty údajů, že osobní údaje mohou být zpřístupněny některým z následujících příjemců osobních údajů:

 • zaměstnancům advokátní kanceláře a osobám vykonávajícím pro advokátní kancelář práci na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr
 • orgánům veřejné moci (soudy, správní orgány atd.)
 • České advokátní komoře
 • bankovním ústavům při identifikaci vlastníka finančních prostředků při provádění úschov
 • osobě zajišťující pro advokátní kancelář IT služby
 • osobě zajišťující pro advokátní kancelář účetnictví a daňové poradenství
 • dalším příjemcům dle potřeb a pokynů subjektu údajů

(2) Organizace nepředává osobní údaje subjektů údajů do třetích zemí.

 

X. Zabezpečení zpracování

(1) Advokátní kancelář informuje subjekt údajů, že v souvislosti s jí prováděným zpracováním osobních údajů shledává případná následující rizika:

 • náhodné či protiprávní zničení
 • ztráta
 • pozměnění
 • neoprávněné zpřístupnění

(2) Advokátní kancelář dodržuje veškerá vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila úroveň zabezpečení zpracování osobních údajů odpovídající rizikům specifikovaným výše, a to zejména:

 • zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb zpracování
 • zajištění schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů
 • zajištění procesů pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

 

XI. Uplatnění práva subjektem údajů

Advokátní kancelář nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Uplatnit práva subjektu údajů vůči advokátní kanceláři či vznášet jakékoliv žádosti ve vztahu k osobním údajům subjektu lze písemně na adrese sídla advokátní kanceláře či elektronicky na e–mailové adrese nrovenska@ak-rovenska.cz.